กระทรวงยุติธรรม จัดงานสถาปนาครบรอบ 128 ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี “128 ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านกระบวนการยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม เร่งรัด ต้านภัยยาเสพติด บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม และกฎหมายอย่างมีเอกภาพ

โดยมุ่งเน้นการทำงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม เพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันไปสู่ “Thailand 4.0”

ในอนาคตสำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรง จำนวน 48 ราย การมอบโล่และเกียรติบัตรประเภทต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลข้าราชการ พลเรือนดีเด่นกระทรวงยุติธรรม จำนวน 19 ราย รางวัลอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับกรม ปี 2561 จำนวน 5 ราย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 7 รางวัล และรางวัลแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จำนวน 6 รางวัล รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติด จากสำนักงาน ป.ป.ส. และการให้บริการทำบัตรประชาชน โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานเขตหลักสี่


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศล ด้วยการรับบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

Cr.ปืน กรมราชทัณฑ์

Related posts