“พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทย ต้านภัยยาเสพติด !!

วันที่ 8 มิ.ย.62 เวลา 19.30 น.ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวยไทย ต้านภัยยาเสพติด จัดโดย กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวโค้ง ร่วมกับ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย และสโมสรกีฬาคลองเตย โดยมี คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรกรุงเทพมหานคร เขต 4 คลองเตย วัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมกล่าวเปิดงาน

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป.จำกัด และ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู,คุณอภิศักดิ์ จิตตโรภาส นายกสโมสรกีฬาคลองเตย,ศูนย์เมอร์ซี่,คุณพรเพ็ญ ผ่องอำไพ สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลองเตย,คุณสมชาย เอื้ออมรสุข ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คลองเตย,คุณสมใจ นิรันดร์ตรานุชิต โปรโมเตอร์ไฟแรง,คุณพิชาติ เผ่าพงษ์ ประธานชุมชนหัวโค้ง และกรรมการตัดสิน ชุดอาจารย์พรภิรมย์ กิจสมัย

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตยที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมวยไทย ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะให้ก้าวหน้านำข้อบกพร่องจากการแข่งขันไปปรับปรุงแก้ไข สร้างแรงจูงใจให้ตั้งใจขยันฝึกซ้อมและอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทย ทางด้านกีฬา โดยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาตัวเองในด้านกีฬามวยไทย และยังทำให้ห่างไกลปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนคลองเตยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งในนี้ มีเยาวชนเข้าร่วม กีฬามวยไทยทั้งหมด 39 คู่ โดยภายใต้โครงการ กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวโค้งและศูนย์เยาวชนคลองเตย ซึ่งเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังทำการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชาวชุมชนคลองเตยให้ได้ทราบรายละเอียดต่างๆของโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562

ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งกลุ่มที่มีโอกาสใช้ยาเสพติดได้ง่าย ดังนั้นการที่จะไม่ให้เยาวชนไม่หันไปยุ่งกับยาเสพติด จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกฝังเยาวชนให้เกิดการคิดดีทำดี

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนหัวโค้ง จึงได้กำหนดแนวทางทำกิจกรรม การแข่งขันชกมวยไทย ภายใต้กรอบแนวความคิดที่ว่า “กีฬามวยไทย ต้านภัยยาเสพติดและอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยังยืน”

Cr.อ้วนราบ 11

Related posts