“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!จัดประชุมกาาแก้ไขปัญหาในการดำเนินการด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน!!

พลโทกิตศักดิ์​ บุญ​สุข​ รองผอ.ศปป.4​ กอ.รมน.
และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบในทุกด้านให้การบูรณาการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Related posts