เทศบาลเมืองคลองหลวงจัดฝึกอบรมโครงการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชนประจำปี 2562 นางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรีปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงห่วงใยประชาชนจัดอบรมดับเพลิงภาคประชาชนเพื่อป้องกันอัคคีภัย

วันที่ 3 -4 สิงหาคม 62 นางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนางสาวดาราวรรณ สุภานันท์ หัวหน้าส่วนงานปลัดเทศบาล นายวิชิต ระนาชัยหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายดำรงค์ สร้อยวงค์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสารภัยเบื้องต้น
เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบันเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าดีดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาทิเช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยจากการก่อวินาศกรรมและภัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อสาธารณภัย ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่มีความรุนแรง มี2สาเหตุ 1ไม่รู้จักป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น 2 เกิดเหตุแล้วไม่รู้จักการจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นอย่างไร

นางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของประชาชนและสถานประกอบการบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนถ้าหากได้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วจะได้นำความรู้ต่างๆไปบริหารจัดการกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเขียนโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชน เพื่อขออนุมัติจากนายกเทศบาลเมืองคลองหลวงเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการป้องกันและบรรเทาสารภัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆให้ถูกกับประเภทของไฟชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัยในการกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีคณะกรรมการชุมชนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงกว่า 240 คนเข้าร่วมฝึกอบรม

Related posts