“รมช.กษ.!!มอบนโยบาย ให้สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา!!

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมทบทวนผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ.2562 รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงานปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย 5 ข้อ สำหรับการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรับใช้ประชาชนและเกษตรกร คือ

1.การปกป้องและเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะทรงให้ความสำคัญเรื่องน้ำ และป่าไม้ เพราะน้ำและป่าไม้ เปรียบเสมือนต้นกำเนิดของชีวิตประชาชนทุกคน การสืบสาน รักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชา ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ
2.การปรับปรุงเพื่อลดการเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน ตรวจสอบการถือครองที่ดิน เพื่อปรับปรุงการถือครองให้ถูกต้อง หากทำการผิดระเบียบ ให้ยึดกลับมาเพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกรผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินต่อไป
3.การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ของ ส.ป.ก.เน้นแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

4.การส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร ในภาคเกษตรกรรม หากมอบที่ดินให้เกษตรกรแล้ว ควรมอบอาชีพให้เกษตรกร โดยเน้นให้เกษตรกรดำรงชีวิตแบบพอเพียง อีกทั้งยังต้องพัฒนาและจัดสรรแหล่งน้ำ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร โดยใช้หลักการ “การตลาด นำการผลิต”, การเกษตรภาคอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการให้ความรู้ด้านการตลาด การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
5.การใช้เงินกองทุน ส.ป.ก. ซึ่งมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน เพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก. ดำเนินการมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทางการปฏิบัติงาน ไปบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

ภายหลังการมอบนโยบาย ท่านได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานภาพรวมของ ส.ป.ก. ประกอบด้วย การปฏิรูปที่ดินบนที่ดินพระราชทาน โครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริ (ธนาคารอาหารชุมชน) จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ การสำรวจรังวัดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network และอากาศยานไร้คนขับ จากสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และผลการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579)!!

Related posts