“ราชทัณฑ์ จับมือ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ จัดตั้งโครงการ ก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ พร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ!!

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
และผู้พ้นโทษ เพื่อจัดตั้งโครงการ “ก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ และจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ (Mind Education Center)” โดยมี ดร.(กิตติมศักดิ์) ฮัก เชิล คิม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย และนางสุกานดา พาร์ค กรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการฟื้นฟูและ พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ เพื่อจัดตั้งโครงการ “ก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ และจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ (Mind Education Center)” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมราชทัณฑ์ และมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับผู้พ้นโทษ ซึ่งเป็นการร่วมกันสนับสนุนอบรมผู้ใกล้พ้นโทษตามโครงการ“เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย” ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง มูลนิธิดังกล่าว เป็นการดำเนินของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยผู้พ้นโทษสามารถเข้ารับการอบรม เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังพ้นโทษ เพื่อให้การดูแลทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดระหว่างรับการอบรม เพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพอีกครั้ง

พันตำรวจเอกณรัชต์ฯ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาผู้กระทำผิดภายใต้การควบคุม ดูแลของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังในการส่งเสริมให้ผู้เคยกระทำผิดได้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างการยอมรับจากสังคม สร้างโอกาสการมีงานทำ และมีอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนลดการกระทำผิดซ้ำ คืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน!!

Related posts