ผู้บริหาร3​บ.ยักษ์ใหญ่เข้ารับรางวัล​ บุคคลแห่งชาติ​ Thai​Awards.ประจำปี​ 2562​ 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562​  เวลา​ 13.00​ น.
ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯพณฯท่าน อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานประทานรางวัลบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562 Thai Awardsให้กับ​ นางสาวสรณ์สวรรค์ จารุพัธโณบลกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนต์สวรรค์ทรานสปอร์ต(1992)
, นางสาวเพช็รรุ่ง เหมือนศรี
กรรมการ ผู้จัดการบริษัทเพ็ชรรุ่ง1962จำกัด
และนายมารุต พิสุทธิพันธ์พงศ์
ประธานกรรมการ บริษัทเนชั่นคอมเมิร์ซ์ฟรุ้ต ไทยแลนด์ จำกัดในสาขาสาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น
สำหรับงานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลแห่งชาติ Thai Awards
เพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ในการเสริมสร้างผลเมืองที่ดีของชาติในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน “ปณิธานความดี” สร้างความถูกต้องและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้การขับเคลื่อนสังคมดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งผลให้เกิดผลเมืองที่ดีต่อไป เพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันให้สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผลเมืองในประเทศทุกคน และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
บุคคลต้นแบบหรือบุคคลตัวอย่าง บุคคลที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงาน บุคคลที่เป็นตัวอย่าง คนที่มีบุคลิก มีวิสัยทัศน์ คนที่เป็นแบบออย่างที่ดี คนที่มีความสามารถบุคคลที่ควรชื่นชมและทำตามในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อาทิ ความสำเร็จของบุคคลต้นแบบ บุคคลที่มีจิตใจดีงาม มีน้ำใจ ช่วยเหลือคนอื่น บุคคลที่มีอิสระในความคิดบุคคลที่ซื่อสัตย์และเคารพสิทธิผู้อื่น
การคัดสรรหรือพิจารณาบุคคล โดยให้ความสำคัญกับบุคคลในด้านความดี บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติในความดีงามควรค่าแก่การเป็นบุคคลตัวอย่างแก่สังคม มีความสามารถและประสบความสำเร็จ การนำเสนอบุคคลในการรับการยกย่องเชิดชู ได้รับพระราชทานไทยรางวัลแห่งชาติ “รางวัลแห่งชาติ” (Thai Awards) ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี” ผู้ควรค่าแก่การยกย่อง
“…ขอบารมีแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองรักษา และให้ขวัญกำลังใจ แก่ผู้มีตั้งมั่นใน “ปณิธานความดี” ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมือง ของเราสืบต่อไป…”

Related posts