“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ร่วมการบรรยาย“ ด้านการข่าวประชาชน”การอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง!! 

พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน. กลุ่มงานนโยบายและแผน กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ด้านการข่าวประชาชน”การอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง มีเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการรับฟังการบรรยายฯ จำนวนมาก ณ ห้อง Winner 7 โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน 2013 โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Related posts