“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562!!

พ.ท. ประธาน ศรีทองหลาง รอง หน.กบค. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทน กอ. รมน.จังหวัด ข.ก.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมจำนวนมาก ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จวขอนแก่น!!

Related posts