“เปิดลูกเสือมัคคุเทศก์  เชื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพ

ระเบียบวินัยให้กับลูกเสือ ทั้งนี้การอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จะดำเนินงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามหลักสูตรที่กำหนดร่วมกันของทั้งสองกระทรวง ในช่วงต้นจะมีการอบรมนำร่องในแปดจังหวัด จังหวัดละ 60 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในแปดของจังหวัดนำร่องดังกล่าว หลังจากนั้นได้มีการขยายผลให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้เชื่อว่าหลังจากการอบรมและจัดตั้งกองลูกเสือแล้วเสร็จ จะมีการออกให้บริการประชาชนฟรีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในวาระเเละเทศการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพการท่องเที่ยวที่ดีของประเทศต่อไป!!

ข่าว/ภาพ : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง!!

Related posts