“พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ!!

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมัคคุเทศก์มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีจิตอาสา สามารถทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ.!!

ข่าว/ภาพ : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง!!

Related posts