“ประธาน ยธส. รุ่น 11 พร้อมคณะฯเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม!!

วันที่ 9 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธาน ยธส.รุ่น 11 พร้อมด้วย คุณอุไรวรรณ หาญอุดมสุข ประธานที่ปรึกษา ยธส.รุ่น 11 รวมทั้ง ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว และคณะผู้เข้าการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11(ยธส.11)ร่วมอวยพร ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ !!

Related posts