“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานกรรมการ ยธส. รุ่นที่ 11 พร้อมคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯเข้าอวยพรปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม!!

วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธาน ยธส.รุ่นที่ 11 นำคณะผู้เข้าการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.รุ่นที่ 11)ประกอบไปด้วย นายภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา รองประธานกรรมการ ยธส.รุ่นที่ 11 รวมทั้ง ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว,นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์, นส.วิภาวี คุปติมาลาธร และ นางกรณัฏฐ์ รักใคร่

เข้าอวยพรปีใหม่ ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้ง นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ !!

Related posts