“นอภ.เก้าเลี้ยว!!บรรยายพิเศษ ในโครงการการนำองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์สู่ชุมชน หัวข้อ “หลักการปกครองว่าด้วยศาสตร์ผู้นำในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม”

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการการนำองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์สู่ชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ควบคู่ไปกับการสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ “หลักการปกครองว่าด้วยศาสตร์ผู้นำในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 60 คน

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

Related posts