“ครูพี่โอ๊ะ ขานรับนโยบายรัฐสู้ COVIC-19 แนะ กศน.จัดสื่อออนไลน์สอนทำหน้ากาก DIY พร้อมเตรียมออกประกาศแนวปฏิบัติการเรียนระบบออนไลน์แทนการพบกลุ่ม!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงข้อห่วงใยต่อครู กศน.ที่ต้องเผชิญสภาวการณ์ปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงได้มอบเป็นนโยบายให้นำระบบออนไลน์เข้ามาใช้กับการดำเนินงานทั้งในส่วนของการจัดการเรียนการสอน และการสอนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

“ในฐานะที่กำกับดูแลงานของ กศน. ได้เน้นย้ำให้ปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครานา 2019 และแนวปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี โดยนำระบบการจัดการศึกษาออนไลน์มาช่วยเติมเต็มในการเรียนแบบพบกลุ่ม ทั้งการใช้ห้องเรียน Google classroom ในการจัดการเรียนการสอน การส่งงานและส่งแบบฝึกหัด ตลอดจนการวัดและประเมินผล และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Book โดยครูผู้สอนให้คำปรึกษาและแนะนำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์กลุ่ม เป็นต้น ส่วนผู้เรียนที่ไม่สามารถใช้ระบบออนไลน์ได้ ให้สถานศึกษาจัดส่งสื่อการเรียนพร้อมแนวทางการเรียนให้กับผู้เรียน

นอกจากนี้ ยังมีวิธีเรียนทางไกล ซึ่งเป็นการใช้ระบบการศึกษาออนไลน์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่การสมัครเรียน การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ การส่งงาน แบบฝึกหัด ไปจนถึงการวัดและประเมินผล และวิธีสื่อสารระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอนทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย รวมทั้งการเรียนอาชีพ ที่จะพัฒนาให้มีรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือประชาชนเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา โดยเตรียมที่จะออกประกาศสำนักงาน กศน.เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาออนไลน์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในขณะเดียวกันก็ยังคงคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้วย

ในส่วนของการสอนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือก็เช่นกัน ให้จัดทำสื่อการสอน ทั้งแบบออนไลน์ทางสื่อสังคมออนไลน์ และแบบออฟไลน์ เผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจสามารถเรียนรู้ และทำได้เอง (DIY) ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

โดยได้เน้นย้ำถึงวัสดุที่นำมาทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีมาตรฐาน สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้จริง ซึ่งได้รับคำแนะนำจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้นำเสนอตัวอย่างชุดฝึกอาชีพออนไลน์ “หน้ากากอนามัยแบบซักได้” (Box kit mask) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ซึ่งภายในกล่องบรรจุจักรเย็บผ้า วัสดุอุปกรณ์ คู่มือและวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยอย่างครบถ้วน ตลอดจนมี QR Code สำหรับลงทะเบียนเรียน และไลน์กลุ่ม เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน รวมทั้งส่งงาน ถือเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างอาชีพด้วยระบบการเรียนออนไลน์ของ กศน.ได้เป็นอย่างดี โดยในอนาคตจะพัฒนาสื่อออนไลน์ฝึกทักษะอาชีพอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/3/2563!!

Related posts