“ครูพี่โอ๊ะ มอบนโยบายขยาย “ลูกเสือมัคคุเทศก์ 69 จังหวัด”ปรับแผนสู่การเรียนออนไลน์-ออนแอร์-ออนไซต์ฝ่าโควิด ตามมาตรฐานลูกเสือไทย!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมชี้แจง “การขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ และการพัฒนากิจการลูกเสือ” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ.นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีรพงศ์ สารเสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด และผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จุดเริ่มต้นของ “ลูกเสือมัคคุเทศก์” เกิดจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout) ระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมั่นใจ กล้าแสดงออก ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพ พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตน โดยดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นแรก จำนวน 500 คน ใน 8 จังหวัด (จังหวัดปราจีนบุรี พัทลุง เชียงใหม่ สุโขทัย เลย นครราชสีมา บุรีรัมย์ และพระนครศรีอยุธยา)

การประชุมในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ปีงบประมาณ 2563 ไปยังอีก 69 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้ปรับรูปแบบสู่การเรียนออนไลน์ ออนแอร์ และออนไซต์ พร้อมนำแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันทันสมัย มาประยุกต์ใช้ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงคุณภาพมาตรฐานตามวิธีปฏิบัติและแนวทางของกระบวนการลูกเสือ

“จึงขอฝากให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกิจการลูกเสือและการพัฒนาเยาวชน ณ ที่แห่งนี้ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์แก่นักศึกษา กศน.และนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในแต่ละจังหวัด เน้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ และในระยะต่อไป ตั้งเป้าหมายจะเห็นเด็กเยาวชนที่ผ่านโครงการแล้ว ได้รับหน่วยกิตทางการศึกษา พร้อมต่อยอดสู่การประกอบอาชีพ “มัคคุเทศก์” ได้จริง

ขอแสดงความขอบคุณ ในการร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทในการทำงานเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ ซึ่งถือเป็นหัวใจของความเป็นครู ที่มีหน้าที่เสริมสร้างและหล่อหลอมเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนโดยสมบูรณ์พร้อมในทุกมิติ ทั้งการรู้จักตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น มีความรู้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ที่จะหลอมรวมความรักความสามัคคี เพื่อก้าวไปสู่อนาคตอย่างเต็มภาคภูมิ

ภายใต้การกำกับดูแลการพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้เรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือ พร้อมที่จะผลักดันการพัฒนาในทุกมิติอย่างเต็มที่ อะไรที่ทำให้ได้ ก็จะทำทันที เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของชาติ ให้ไปเติบโตสร้างความเจริญงอกงามในท้องถิ่น ชุมชน และทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/7/2563

Related posts