สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และนายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561 นี้มีสาระสำคัญ คือ

– ผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างปี ‭2555 – 2557‬ และ ปี ‭2558 – 2560‬
– ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
3) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
4) คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
– ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 เพื่อลดปัญหายาเสพติด และผลกระทบในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ช่วยเหลือฟื้นฟูบุคคลที่ผ่านการบำบัดและต้องโทษให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ รวมถึงลดผลกระทบจากผู้เสพยาเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมในสังคม
– การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดให้แก่ประชาชน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึงการชี้แจงประเด็นข่าวสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
– ผลการปฏิบัติและแนวทางในการปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ ปี 2561 ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (‭2559 – 2561‬) โดยการผนึกกำลังร่วมกันของสมาชิก 6 ประเทศ ในการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เพื่อลดศักยภาพการผลิตยาเสพติด และความร่วมมือในการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดกระจายออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561, การปรับเปลี่ยนภารกิจสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) รวมถึง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญของชาติ ซึ่งยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในไทยนั้น ส่วนใหญ่มีที่มาจากแหล่งผลิตนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ปัจจุบันพบว่าศักยภาพการผลิตในพื้นที่นี้ยังมีสูงอยู่ โดยแผนการดำเนินงานในปี 2561 ได้ยึดหลักแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ เน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย ศอ.ปส. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ทบทวนกลไกในการขับเคลื่อนงานของ ศอ.ปส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการป้องกันยาเสพติด นำแนวคิดใหม่ในการวางรากฐานตั้งแต่เด็กปฐมวัย และดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง ด้านการปราบปรามยาเสพติด เครือข่ายการค้าทุกระดับ มุ่งเน้นการปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญ การสืบสวนขยายผล เพื่อทำลายโครงสร้างการค้าและวงจรการเงิน ด้านการบำบัดรักษา ยึดแนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ภายใต้การสาธารณสุขนำ สู่การเชื่อมโยงตามโครงการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ รวมถึง ด้านนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ

นอกจากนี้นโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม จะเน้นไปที่การลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันภัยจากยาเสพติด การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการใช้พลังประชารัฐในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386

Related posts