ฝึกทบทวน ไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานปฏิบัติภาระกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 15 (สน.ปรมน. จว. ที่ 15) / กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ โดย พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่.(ท.) มอบหมายให้
พ.ต.ท.สันติภาพ โชติภัทร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ทำหน้าที่เจ้าพนักงานปฏิบัติการความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่.

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ทำการฝึกทบทวน ไทยอาสาป้องกันชาต ิ(ทสปช.) กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่.โดยเน้นในเรื่องระเบียบวินัย, การฝึกแถวชิด, การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ, การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ,เพื่อความมั่นคงและสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจต่างๆ ในด้านกิจการมวลชนและยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ทสปช.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับการฝึกทบทวนครั้งนี้ จำนวน 50 คน

Cr. กาณฑ์ โสภโณดร

Related posts