ทร. ผนึก สจล. เสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

กองทัพเรือ – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผนึกกำลัง ประสานความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้ (16 มิ.ย.64) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้ กองทัพเรือ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดให้มีการลงนามในข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพเรือ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี ร่วมกันลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องวิไชยประสิทธิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พิจารณาดำเนินการจัดทำข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพเรือ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ที่ทั้งสองสถาบันมีศักยภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานและประชาชนทั่วไป โดยในส่วนของกองทัพเรือ การลงนามในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ การพัฒนาเครื่องฝึกจำลองยุทธ nws 980 เพื่อรองรับการฝึกในลักษณะออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้การฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า ในส่วนของหลักสูตรการอบรมผู้ให้การดูแล หรือ Caregiver ของกรมแพทย์ทหารเรือ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง โครงการจัดทำสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอล (Digital Content) ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในการให้การดูแล โดยใช้หลักการ “ใกล้ตาใกล้ใจ” คือ Caregiver จะเป็นหูเป็นตาให้กับหมอหรือพยาบาล และให้การดูแลแทนได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่ผู้รับการดูแลยังคงได้อาศัยอยู่ในสถานที่ที่ใกล้ชิดกับผู้คนที่ตนเองรักคุ้นเคย และผูกพัน ซึ่งการสร้าง Caregiver ของกรมแพทย์ทหารเรือ นอกจากจะเป็นการเตรียมการแก้ปัญหาให้กับกำลังพลของกองทัพเรือแล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาวิกฤตการว่างงานของประเทศไทยในภาพรวมในขณะนี้ด้วย และเราสามารถคัดสรร รวมทั้งออกใบรับรองให้กับ Caregiver ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ให้นำไปประกอบอาชีพเป็น Caregiver ของโรงพยาบาลหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐและเอกชน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับ Caregiver ของกองทัพเรือ ทั้งในขณะเข้ารับการอบรมและปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ

ในขณะที่ การวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยซอฟต์แวร์ Game Engine นั้น เดิมที ซอฟต์แวร์ของเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 พัฒนามาจากซอฟต์แวร์ของเกม online โดย กองการจำลองยุทธ์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้นำมาพัฒนาเป็น เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 โดยได้จัดทำเป็นโครงการวิจัย และให้ชื่อว่า เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 Version 2021 ซึ่งได้ใช้ราชการมาจนถึงทุกวันนี้ แต่จากการตรวจสอบพบว่า ขณะนี้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของเกม GCB ได้หยุดพัฒนาและได้ปิดเว็บไซต์ของตนเองแล้ว ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมที่เรียกว่า Game Engine ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 แทนซอฟต์แวร์เดิม

โดยการร่วมมือกันครั้งนี้ นอกจากจะได้สร้างซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ ด้วยฝีมือคนไทยเป็นครั้งแรก ยังทำให้โปรแกรมเมอร์ของ กองทัพเรือ ได้ร่วมเขียนโปรแกรมสร้างซอฟต์แวร์กับโปรแกรมเมอร์ของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ต้น ส่งผลให้รู้จักโครงสร้างซอฟต์แวร์เป็นอย่างดีทำให้สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ทันความก้าวหน้าของฮาร์ดแวร์ในอนาคตได้ด้วย ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Hits: 55

Related posts