“ราชทัณฑ์” ประกาศเจตนารณ์ ส่งเสริมพัฒนากรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริต ด้วยการประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชิญชวนให้ประชาชนและข้าราชการตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบของการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ พร้อมกับวางนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบราชการ

กรมราชทัณฑ์ ในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการสร้างคุณธรรมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในองค์กรขึ้นอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศเจตนารมณ์จากพวกเราคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จะขอร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ดังนี้

ปัญหาที่อยากแก้ 1. สภาพความเป็นอยู่ที่แออัดและขาดสุขลักษณะในเรือนจำ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรือนจำ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การกระทำความผิดซ้ำหลังพ้นโทษของผู้ต้องขัง และ 5 ความโปร่งใสในการแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความดีที่อยากทำ 1. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำเนินชีวิต แบบพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท 2. ยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 3. ยึดมั่นในกฎ ระเบียบข้อบังคับ มีวินัย และ 4. มีจิตอาสาบริการประซาชนและทำความดีเพื่อแผ่นดิน

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ประกาศเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนได้รับทราบ และร่วมกันถือปฏิบัติเป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยขอยึดหลักคติธรรม “มีความกตัญญูในจิตใจ ตั้งมั่นในความรักชาติศาสน์กษัตริย์ พร้อมเสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์”

Related posts