ป.ป.ช.ตาก จัดกิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anticorruption Young Leaders ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ร่วมกับ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดตาก จัดกิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anti corruption Young Leaders ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค จ.ตาก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน ซึ่งภายหลังจากการอบรมเยาวชน ได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการป้องกันการทุจริต 2 แนวทาง คือ 1. การให้สภาเด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และ 2. การเฝ้าระวังโครงการอาหารกลางวัน

Related posts