ผบ.ทร. รับมอบกระบือพระราชทาน โครงการพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบกระบือพระราชทาน ภายใต้การดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในโครงการพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (6 ส.ค.64) พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และ นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบกระบือพระราชทาน จำนวน 4 ตัว ตามการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยของคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยใช้ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝัง และสนับสนุนวิถีชีวิตเกษตรแบบดั้งเดิม ในการใช้กระบือทำการเกษตร ร่วมกับการพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นสถานที่เรียนรู้ สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์กระบือไทย โดยมอบให้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยรับกระบือพระราชทานทั้ง 4 ตัว ไว้เลี้ยงดูและพัฒนาสายพันธุ์ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา” ทั้งนี้ กระบือพระราชทาน ทั้ง 4 ตัว เป็นเพศเมีย

สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” นั้น กองทัพเรือ ได้ดำเนินการโดย น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์เป็นต้นแบบให้กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยปัจจุบันพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของกองทัพเรือ มีจำนวน 7 พื้นที่ จาก 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย

– พื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 2 หน่วยงาน คือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม)

– พื้นที่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หน่วยงาน คือ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (อำเภอสัตหีบ)

– พื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 หน่วยงาน คือ กรมสวัสดิการทหารเรือ (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)

– พื้นที่ จังหวัดตราด จำนวน 1 หน่วยงาน คือ ทัพเรือภาคที่ 1 (อำเภอแหลมงอบ)

– พื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หน่วยงาน คือ ทัพเรือภาคที่ 2 (อำเภอเมืองสงขลา)

– พื้นที่ จังหวัดพังงา จำนวน 1 หน่วยงาน คือ ทัพเรือภาคที่ 3 (อำเภอท้ายเหมือง)

– พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หน่วยงาน คือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (อำเภอโป่งน้ำร้อน)

 

โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา มีการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่ การให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานการปลูกต้นไม้ ฐานการปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ ฐานการเลี้ยงปลา ฐานการเลี้ยงกบ ฐานการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ฐานการเลี้ยงหมู ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฐานการเลี้ยงไก่ และฐานการปลูกอ้อยเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ มีความพร้อมในระดับ “ก้าวหน้า” สามารถประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการ เพื่อศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

Related posts