ผบ.ทร. รับมอบต้นแบบอุตสาหกรรม เรืออเนกประสงค์

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบต้นแบบอุตสาหกรรม เรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สปท.) เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

วันนี้ (16 ส.ค.64) พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) รับมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล ในโครงการพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล จาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ บริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สำหรับโครงการพัฒนาจัดสร้างเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ซึ่งได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์ เพื่อความมั่นคงทางทะเล อันจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตอบสนองภารกิจของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือในด้านต่าง ๆ ดังนี้

– ด้านความมั่นคงทางทหาร ได้แก่ สนับสนุนภารกิจหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และการขนส่งในพื้นที่ที่เรือใหญ่เข้าไม่ถึง (เข้าเกยหาด)

– ด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การเก็บขยะลอยน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

– ด้านความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วมตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะในทะเลให้แก่ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะให้หมดไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเองสามารถสนับสนุนกระทรวงกลาโหม ในการดำเนินกิจการด้านการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคง รวมถึงต่อยอดผลการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงขั้นการผลิต และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562

ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า “สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ส่งมอบเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลให้กับกองทัพเรือ ทดลองใช้งานเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมานั้น เรือสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ได้ในหลากหลายภารกิจ บัดนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ส่งมอบเรือให้กองทัพเรือไว้ใช้ในราชการ กองทัพเรือจึงขอรับมอบเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลไว้ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กองทัพเรือ และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะได้มีโอกาสร่วมมือกันในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือต่อไปในอนาคต”

Hits: 102

Related posts