ศรชล. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 ปี’64

 

พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เปิดเผยว่า วันนี้(27 ส.ค.64) เวลา 10.00 น. ศรชล.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 3 ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ศรชล. และผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการ ศรชล./ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM CONFERENCE) ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลกำหนด โดยสรุปการประชุมได้ดังนี้

1. สรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล.ภาค 1-3 ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา อาทิ การปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลในการป้องกันการเคลื่อนย้ายของแรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง และการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ในแรงงานภาคประมง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี การป้องกันการลักลอบการลำเลียงยาเสพติดทางทะเลของ ศรชล. ซึ่งจับผู้ต้องหา และยึดของกลางเป็นเฮโรอีน และไอซ์ รวมกันกว่า 500 กิโลกรัม การเก็บอวนบนแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการภูเก็ต แซนบ๊อกซ์ เป็นต้น ซึ่งผลงานที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

2. การสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านต่างๆ ของ ศรชล. ในปีงบประมาณ 2464 ที่ผ่านมา อาทิ การจัดทำตารางประสานสอดคล้อง และแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์วิกฤตของ ศรชล. ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 6 แผน ความก้าวหน้าในการจัดทำอัตรากำลังแทนของ ศรชล. ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังพลภาครัฐ (คปร.) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ ศรชล. ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก ผอ.ศรชล./นายกรัฐมนตรี แล้ว

3. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ศรชล.ได้รับคะแนนการประเมิน 96.93 คะแนน อยู่ในระดับดีเลิศ และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณต่อไป

4. การพิจารณาเรื่องสำคัญ ประกอบด้วยการพิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการส่งให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อไป และพิจารณาร่างหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโดยให้เพิ่มเติมหัวข้อบางส่วนให้มีความครอบคลุมภารกิจของ ศรชล.มากขึ้น

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการ ศรชล./ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวก่อนปิดการประชุมว่า ขอให้ทุกหน่วยใน ศรชล. ยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการสนับสนุนนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้อำนวยการ ศรชล./นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไว้ในการประชุมทุกครั้ง

Hits: 64

Related posts