กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

 

กองทัพเรือ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19” ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการตามศักยภาพความรู้ ความเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบัน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้งในและต่างสถาบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถาบันทั้ง 4 ให้รู้จักแพร่หลายในวงกว้างต่อประเด็นความสนใจในหัวข้อของการจัดประชุม โดยให้มีการผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในแต่ละปี

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการเสวนาได้ตามความสนใจ ผ่านทางโปรแกรม zoom โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้ารับฟังการเสวนาได้ที่ https://forms.gle/AWkHK49wyPwyYJUT8 สำหรับหัวข้อการบรรยายและการเสวนาประกอบด้วย

สำหรับวันที่ 9 กันยายน 2564 ในช่วงเช้าเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน” ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนักเรียนนายเรือ และนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษา” ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับช่วงบ่ายเป็นการจัดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้และความต้องการด้านการสนับสนุนส่งเสริม” ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ สวัสดิการและการบริการ” ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดการประชุมวิชาการอย่าง

 

Related posts