เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต มอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ กว่า 7 ล้านบาท เนื่องในการบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่ 8

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.64 ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ 5 รายการ เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร จำนวน 7,153,000 บาท ให้กับนายจรัญ ภักดีธนากุล เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังองค์กรและบุคคลผู้ได้รับทุนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ดังนี้

  1. ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ให้แก่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคนานาปการ แต่ได้มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ปรากฏผล เป็นคุณประโยชน์แก่การสืบอายุพระพุทธศาสนา จำนวน 19 สำนัก ๆ ละ 200,000 บาท รวม 3,800,000 บาท

 

  1. ทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ในโรงพยาบาลที่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ทรงดำริจัดสร้างอาคารโรงพยาบาล ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาและพระกรุณาคุณ อุทิศถวายเป็นพระอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 17 โรงพยาบาล ๆ ละ 19 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 1,615,000 บาท

 

  1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี โดยระดับประถมศึกษา จะได้รับทุนปีละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จะได้รับทุนปีละ 10,000 บาท ระดับประโยควิชาชีพ จะได้รับทุนปีละ 12,000 บาท ระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง จะได้รับทุนปีละ 15,000 บาท ระดับอุดมศึกษา จะได้รับทุนปีละ 25,000 บาท รวม 91 ทุน จำนวน 1,038,000 บาท ทั้งนี้ โรงเรียนที่เนื่องในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร จะได้รับทุน 2 ส่วน คือ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน 9 ทุน อีกส่วนหนึ่งเป็นทุนต่อเนื่องสำหรับผู้รับทุนที่ได้ออกจากโรงเรียนไปแล้ว ประกอบด้วย

 

ก. ทุนการศึกษา จำนวน 39 ทุน สำหรับนักเรียนซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้พิทักษ์ป่า รวม 488,000 บาท

 

ข. ทุนการศึกษา จำนวน 13 ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี รวม 85,000 บาท

 

ค. ทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร รวม 140,000 บาท

 

ง. ทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้รู้ ญ.ส.ส. 80 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 90,000 บาท

 

จ. ทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม 75,000 บาท

 

ฉ. ทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม 60,000 บาท

 

ช. สมทบทุนโครงการ ลูกแก้วนาคาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน 100,000 บาท

 

  1. ทุนเพื่อผู้ป่วย โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 500,000 บาท

 

  1. สมทบทุนค่าจัดพิมพ์กัณฑ์เทศน์ถวายวัดธรรมยุตทั่วประเทศ จำนวน 200,000 บาท

 

Related posts