ราชทัณฑ์-มูลนิธิ ณภาฯ ร่วมลงนามข้อตกลงสนับสนุนฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขัง

 

 

กรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขัง ให้มีทักษะและมีอาชีพในการหาเลี้ยงตนเองภายหลังพ้นโทษ

 

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร รองประธาน มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ต้องขังให้มีความพร้อมก่อนออกสู่สังคมภายนอก ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี

นายอายุตม์ กล่าวว่า บทบาทและหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ นอกจากจะควบคุม ดูแลผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีเพื่อความปลอดภัยของสังคมแล้ว ยังมีภารกิจในการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ตั้งแต่การเปลี่ยนกระบวนการคิด (Mindset) พฤติกรรม (Behavior) ไปจนถึงการปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ด้วยการเสริมทักษะ สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ให้พร้อมกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนภายหลังพ้นโทษ

ในการนี้ จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กรมราชทัณฑ์ จะได้ร่วมมือกับมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมให้ผู้ต้องขังได้มีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังพ้นโทษ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการกลับคืนสู่สังคม โดยการส่งเสริมอาชีพและการทำงานให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ

ซึ่งการทำงานและการฝึกวิชาชีพ จะทำให้ผู้ต้องขังได้ตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตที่ดี เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการหาเลี้ยงตนเอง สร้างความภาคภูมิใจ และความมั่นใจในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้โอกาส รวมถึงสร้างการยอมรับจากสังคมภายนอก ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างคุณประโยชน์มหาศาลแก่กรมราชทัณฑ์ อันจะนำไปสู่การคืนคนดีสู่สังคม ตามเจตนารมณ์ของกรมราชทัณฑ์ได้ในท้ายสุด

 

 

 

Related posts