บ้านกึ่งวิถีปูลารายอ กาแลตาแป แก้ไขฟื้นฟูผู้รับบริการตามวิถีวัฒนธรรมชุมชน บูรณาการสานฝันสู่อาชีพ

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม “บ้านปูลารายอ กาแลตาแป บ้านแห่งความหวัง สานฝันสู่อาชีพ” เพื่อให้สมาชิกที่เข้าพักอาศัยได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน ณ สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ “บ้านปูลารายอ กาแลตาแป”

ปัจจุบัน บ้านปูลารายอ กาแลตาแป มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 5 ราย โดยได้จัดการเรียนการสอนให้กับสมาชิกบ้านตามโปรแกรม อาทิ “บันทึกสำนึกของแดง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ฟังเรื่องราวของแดง และสะท้อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแดงว่ามีลักษณะคล้ายหรือแตกต่างกับชีวิตของสมาชิกอย่างไรบ้าง ให้แต่ละคนได้ร่วมกันสำรวจความรู้สึกของกันและกัน พร้อมสรุปว่าและอะไรหรือสาเหตุใดที่ทำให้เราเคยติดยาเสพติด เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม เตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความคิดให้กับสมาชิกของบ้าน

นอกจากนี้ สมาชิกทั้งหมดได้เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการศึกษาด้านศาสนา ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ อาทิ การเพาะเลี้ยงปลากะพง การเลี้ยงเป็ด การปลูกผัก และยังได้เข้าฝึกอบรมความรู้ทักษะวิชาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ตลอดจนเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการต่างๆ ทำให้ได้ฝึกทักษะชีวิต เปลี่ยนแปลงตัวเอง เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และรู้จักตั้งเป้าหมายให้ชีวิต

การดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับตัวผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานของคนในชุมชน หรือมาจากพื้นที่อื่นๆ โดยจะมีกิจกรรมที่เข้าไปช่วยดูแล ปรับปรุงทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมไปถึงการนำหลักศาสนาเข้ามาช่วย รวมทั้งเติมเต็มเรื่องการฝึกทักษะอาชีพ โดยดูจากความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

Related posts