ทร.จัดงาน “วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day)” ปี’66

วันนี้ (3 ส.ค.66) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานเปิดงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA day (Navy Quality Award)” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

การจัดงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day)” ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ได้แสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ของหน่วยในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อให้กำลังพลได้เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ การนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและองค์ความรู้ของหน่วยต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานที่จะต่อยอดให้เกิดเป็นวิธีการและนวัตกรรม จนนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานได้ โดยในปีนี้มีการจัด พิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานอยู่ได้ระดับสูง อาทิ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ และรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ

นอกจากนี้ในส่วนของ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้มีการจัด พิธียกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการมอบรางวัลผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ ด้านสิ่งประดิษฐ์ และด้านหลักการ อีกทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยกองทัพเรือและคณะทำงาน พร้อมกับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติต่อไป

Related posts