“อโนชา” ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่ มอบนโยบายผู้พิพากษา-ขรก.ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ “ที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม ทันโลก”

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา คนที่ 49 แถลงนโยบายแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พร้อมใจสู่เป้าหมายที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม ทันโลก

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาคนที่ 49 มอบนโยบายประธานศาลฎีกา ปี 2566 – 2567 ที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม ทันโลก “Dependability Fairness Equality Modernization” แก่ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้

ที่พึ่ง ศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงความยุติธรรม รวมทั้งการปฏิรูประบบงานเพื่อขจัดขั้นตอนซ้ำซ้อน

เที่ยงธรรม ศาลยุติธรรมยืนหยัดเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม เป็นหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน พิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ในกฎหมายและสาขาวิทยาการต่าง ๆ

เท่าเทียม ศาลยุติธรรมยึดมั่นในการอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยมาตรฐานเดียวกัน พัฒนามาตรฐานการปล่อยชั่วคราว รวมทั้งการจัดหาทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ประชาชนในการต่อสู้คดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ทันโลก ศาลยุติธรรมเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการบริหารงานคดี พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

ทั้งนี้ นางอโนชา ประธานศาลฎีกา เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการอำนวยความยุติธรรม โดยมุ่งพัฒนาระบบยุติธรรมและหลักนิติธรรม ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนรวมภายใต้วิสัยทัศน์ ต่อยอด อันได้แก่การสานต่อนโยบายเดิมที่ทำสำเร็จแล้วและที่ยังดำเนินการอยู่ให้สำเร็จ ขยายผล ด้วยการระดมสรรพกำลัง นำผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้วมาใช้อย่างเต็มที่และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั่วถึง และ สร้างสรรค์ความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม หรือแผนงานใหม่ ๆ เพื่อให้ความยุติธรรมธำรงอย่างมั่นคง สามารถตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชน โดยจะขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายของประธานศาลฎีกาในอดีตนำมาผสมผสานกับนโยบายที่จัดทำขึ้นใหม่ เพื่อให้การดำเนินการในทุกยุคสมัยมีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Related posts