ผบช.ภ. 1 จัดทำโครงการ “บริจาคโลหิตตำรวจภูธรภาค 1 ครั้งที่ 1/2561”

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยท่าน พล.ต.ท. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1 , พล.ต.ต.ชัยพร พาณิชอัตรา รอง ผบช.ปคม. ปฏิบัติราชการ ภ.1 คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับ กต.ตร. และประชาชนได้จัดทำ ชื่อโครงการ โครงการบริจาคโลหิตของตำรวจภูธรภาค 1 หลักการและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ มีปริมาณโลหิตสำรองลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาโลหิตมาเก็บสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต การบริจาคโลหิต จึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิต เป็นการต่อชีวิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นการพัฒนาจิตใจให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการบริจาค การเสียสละ การมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

ตำรวจภูธรภาค 1 ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาโลหิตมาสำรองเก็บไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต จึงได้กำหนดจัดทำโครงการบริจาคโลหิตขึ้น เพื่อรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการตำรวจที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีความพร้อมที่จะบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลต่างๆ เก็บไว้สำรองช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต ตลอดจนเป็นการมุ่งพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ให้เป็นผู้รู้จักการเสียสละ การมีเมตตาช่วยเหลือ มีจริยธรรมและคุณธรรมบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อสังค วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเป็นการพัฒนาด้านจิตใจ ส่งเสริมการรู้จักการให้ สร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักเป็นผู้เสียสละ ต่อเพื่อนมนุษย์
3.2 เพื่อเป็นการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ยังขาดแคลนโลหิต
4. เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1
กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ครอบครัวข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1
5. ระยะเวลาการดำเนินการ ปี พ.ศ.2561 – 2562
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
6.2 ออกคำสั่งมอบหมายภารกิจต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงาน การจัดสถานที่
6.3 ติดต่อประสานงานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อกำหนดวันรับบริจาค
6.4 ประกาศเชิญชวนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ลูกจ้าง ร่วมกันบริจาคโลหิต
6.5 รวบรวมรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความสมัครใจร่วมบริจาคโลหิต
6.6 ติดตามผลการดำเนินการตามข้อ 6.1 – 6.3

7. งบประมาณ ใช้งบประมาณของหน่วย หรือขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนต่างๆ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตได้รับโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเพียงพอ
8.2 ลดการสูญเสียของผู้ป่วยลงจากการขาดโลหิต
8.3 ทำให้ข้าราชการตำรวจรู้จักการให้ การเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
ทั้งนี้โครงการในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Cr. หมู ห้วยขวาง 7-11 STAR news 1

Related posts