รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับโล่ฯ เข้าร่วมในพิธี 500 คน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ในการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติและเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสา สละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณทุกประเภท จำนวน 193 ราย และเป็นปีที่ 4 ที่มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับทายาทผู้เสียสละชีวิต รวมทั้งมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บาดเจ็บในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วย

ในปีนี้ บุคคลที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
2. พลตำรวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
3. พันตำรวจโท ไมตรี บุญมาศ รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
4. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สำหรับบุคคลที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในระดับยอดเยี่ยม จะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

ในส่วนของโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับดีเด่น แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทบุคคล จำนวน 17 ราย โดยนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยม และบุคคลดีเด่นฯ
2. ด้านการป้องกันยาเสพติด รวม 49 ราย (บุคคล 28 ราย องค์กร 21 ราย)
3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด รวม 34 ราย (บุคคล 25 ราย องค์กร 9 ราย)
4. ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด รวม 19 ราย (บุคคล 13 ราย องค์กร 6 ราย)
5. ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม 45 ราย (บุคคล 28 ราย องค์กร 17 ราย)
โล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่) จำนวน 3 ราย มอบให้กับทายาทของผู้เสียสละชีวิต และใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผู้ได้รับบาดเจ็บ) จำนวน 16 ราย

นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่ผู้ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นักแสดง สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2. นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
3. นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย สังกัดสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
4. นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE
5. นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) ศิลปินสังกัด GMM Grammy

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด อย่างจริงจังตลอดมา ในปี 2561 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 เพื่อเป็นการเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกรอบหลักการที่ 9 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งการน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดลดลง ผมขอแสดงความชื่นชมและขอแสดง
ความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ทุกท่านและทุกองค์กรที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยอดเยี่ยมและดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศไทยของเราให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด เพื่อให้ลูกหลานไทยของเรามีอนาคตที่สดใสเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ”

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Related posts