ประวัติบุคคล นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายนิยม เติมศรีสุข
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ปส.)
ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เกิดวันที่ 21 ตุลาคม 2503
บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2526 อายุราชการ 34 ปี 10 เดือน

*การศึกษา *
1. ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*การดำรงตำแหน่ง*
28 ตุลาคม 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
4 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
27 กันยายน 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1 ตุลาคม 2561 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

*การอบรม*
1. หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) สำนักงาน ก.พ.
2. หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) ผู้บริหารส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ.
3. หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
4. หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
5. หลักสูตร การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยน (ปยป. 2/1)
6. หลักสูตร “ผู้นำ 4.0” ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0

*การปฏิบัติงานอื่น*
1. กรรมการกำกับหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 85/2560
2. อนุกรรมการติดตามและประเมินผล คำสั่งคณะกรรมการกำกับหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ที่ 3/2561
3. อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งและการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนและนิติกร คำสั่งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักสูตรวิชาชีพพนักงานสืบสวนสอบสวนและประมวลจริยธรรม ที่ 2/2561

Related posts