กฟก.จับมือกระทรวงพาณิชย์หนุนนโยบายเชิงรุก “กองทุนฟื้นฟูผลิต พาณิชย์ตลาด”

 

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีแนวคิดช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภายใต้กรอบคิดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าในยุคดิจิทัล ที่มีการค้าขายในระบบออนไลน์ การสร้างแบรนด์สินค้าให้มีความน่าสนใจ จึงมีความจำเป็นในการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ภายใต้นโยบาย “กองทุนฟื้นฟูผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด“ ที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานความร่วมมือกันอยู่แล้ว

“ที่ผ่านมากระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของ กฟก. เน้นเรื่องทำการผลิต มีสินค้ามากมายหลายชนิดของกลุ่มองค์กร แต่มีจุดอ่อนเรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ทำให้เกิดปัญหาผลิตออกมาแล้วไม่มีตลาดรองรับ ความร่วมมือกันตามนโยบายนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรในการยกระดับคุณภาพผลผลิตและส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม”

สำหรับความร่วมมือที่ผ่านมานั้น สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด เช่น สาขาจังหวัดกระบี่ ตรัง นครพนม อุดรธานี แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ ระยอง ฯลฯ ได้ร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด โดยได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเซลล์แมน (Salesman) จังหวัด ส่งเสริมช่องทางการตลาดและคัดเลือกผลผลิตของสมาชิก กฟก. จากทั่วประเทศในแต่ละภูมิภาค ให้ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางของพาณิชย์จังหวัด

ซึ่ง กฟก. มีผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรอยู่แล้ว พาณิชย์จังหวัดจะเข้ามาช่วยส่งเสริมในส่วนที่ กฟก. ยังไม่มีความถนัด ช่วยพัฒนาให้ความเห็นให้คำแนะนำ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ช่องทางนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

Related posts