เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19

 

เอช เค ฟาร์มาซูติคอล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19 หนุนภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา และคณะทำงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (กลาง) รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 6,000 ชิ้น แอลกอฮอล์น้ำ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 ลิตร ชุด PPE จำนวน 400 ชุด ถุงมือยาง จำนวน 1,000 คู่ และแอลกอฮอล์สเปรย์ ขนาด 60 มล.จำนวน 900 ขวด จาก นายปภาวิน นิธิเมธาวิน กรรมการผู้จัดการ และนางทิพาศิริ จตุรงคสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อศาลฯ โดยมี นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีฯ นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีฯ, นางวิรา กายะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีฯ, นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลฯ นายสุรเกียรติ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฯ ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล ผู้พิพากษาสมทบ และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมให้เกียรติรับมอบ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพฯ

Related posts