The Media รุ่นที่ 1 ร่วมกับ MTPS มอบอาหาร-เครื่องดื่ม

 

หลักสูตร The Media ร่วมกับ บริษัท เอ็ม ที พี เอส จำกัด นำโดย นายธีรพล มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร, ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, นายธนนนท ตุลาวสันต์ รองผู้อำนวยการหลักสูตร, คุณปกรณ์ คุณสาระ กรรมการหลักสูตร The Media รุ่นที่ 1, คุณแมน การิน ผู้อบรมหลักสูตร The Media รุ่นที่ 1 ร่วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด มอบให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีคุณวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

Related posts