สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่กรมราชทัณฑ์

 

กรมราชทัณฑ์ ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ทรงห่วงใยผู้ต้องขัง พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 6,400 โดส ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อกระจายวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค ลดความรุนแรง และลดโอกาสการเสียชีวิตให้แก่ผู้ต้องขัง

วันนี้ (23 มิ.ย.64) เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จลง ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้แทนกรมราชทัณฑ์ เข้าเฝ้ารับวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม จำนวน 6,400 โดส ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปฉีดให้กลุ่มผู้ต้องขัง โดยวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในประเทศไทยมีชื่อการค้าว่า COVILO เหมาะสำหรับผู้ฉีดที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วิธีฉีดจำนวน 2 โดส ห่างกัน 4 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 แบบรุนแรง และเสียชีวิต 100%

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ จะนำวัคซีนที่ได้รับพระราชทานจัดส่งไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บวัคซีนส่วนกลางของกรมราชทัณฑ์ โดยมีตู้แช่เพื่อควบคุมประสิทธิภาพวัคซีน ด้วยระบบการควบคุมอุณหภูมิการเก็บรักษาที่ระดับ 2 – 8 องศาเซลเซียส จากนั้นจะส่งมอบวัคซีนดังกล่าวไปยังเรือนจำกลางชลบุรี เพื่อฉีดให้แก่ผู้ต้องขัง เนื่องจากเรือนจำกลางชลบุรี เป็นเรือนจำที่อยู่ในพื้นที่สีแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งเป็นเรือนจำที่มีผู้ต้องขังจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดภายใน โดยในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นี้ เรือนจำกลางชลบุรีจะฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 3,200 คน คนละ 2 เข็ม (เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์)

การได้รับพระราชทานวัคซีนครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยวัคซีนที่ได้รับพระราชทานครั้งนี้ จะจัดสรรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ต้องขังที่จะได้รับเป็นสำคัญ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสถานและเรือนจำได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

Hits: 81

Related posts