ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนนโยบายรัฐฯ เราเที่ยวด้วยกัน

 

 

ดร.ศรีสุดา ทาเจริญ ร่วมกับ ดร.ศิรินันท์ เพียรโรจน์ นำคณะเพื่อนๆ กลุ่ม My Friend’s จากกรุงเทพฯ, ยะลา และนราธิวาส ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐฯ เราเที่ยวด้วยกัน, ยิ่งใช้ยิ่งได้ และ คนละครึ่ง จัดทัวร์เที่ยวไทยท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2564 ณ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน โดยมี คุณสุภาพ จันทร์ทิพย์ คุณวาสนา ทองเรือง คุณอรพินท์ พึ่งคำ คุณสุวินิต อุบลเลิศ คุณดาราภรณ์ ศรีนวลดี คุณวีนุกูล นีรสิงห์ คุณนงลักษณ์ รุ่งอนันต์ชัย คุณณัฐธยาน์ โยธาสประเสริฐ และ ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล ร่วมด้วย 

Related posts