ไม่เอาไว้! “ราชทัณฑ์” ลงดาบ “ไล่ออก-ปลดออก” 5 ผู้คุม ทุจริต-ประพฤติชั่วร้ายแรง

มติ อ.ก.พ. ลงดาบ “ไล่ออก ปลดออก” 5 ผู้คุม ทุจริตและประพฤติชั่วร้ายแรง เรียกรับเงินญาติ-นำยาเสพติดเข้าเรือนจำ เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการรายอื่น

วันนี้ (3 พ.ย.65) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 7/2565 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย (ไล่ออกจากราชการ 3 ราย และ ปลดออกจากราชการ 2 ราย) รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและประพฤติชั่วร้ายแรง 3 กรณี โดยมีพฤติการณ์ ดังนี้

• เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำในเรื่องเกี่ยวกับทัณฑปฏิบัติ (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

• เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อแลกกับการไม่ย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังเรือนจำอื่น (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

• รับฝากสิ่งของจากญาติผู้ต้องขังเข้าไปให้ผู้ต้องขัง โดยมีสิ่งของต้องห้าม (ยาเสพติด) อยู่ภายในสิ่งของดังกล่าว (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

2. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (มติ อ.ก.พ.ปลดออกจากราชการ 2 ราย)

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาตนได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และย้ำว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พร้อมทั้งได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรืออีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 0-2967-2222 หากพบว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิดจริงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts