ผลเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ศาล แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

 

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ (15 พ.ย.65) สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ที่ว่างลงก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 2 ตำแหน่ง ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามมาตรา 36 (2) (ก) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน จากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ประเภท ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ได้ 127 คะแนน ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

2. นายสมชาย อุดมศรีสำราญ ได้ 98 คะแนน ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่

1. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ได้ 649 คะแนน ประธานศาลอุทธรณ์

ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 1 คน ได้แก่

1. นายสุพจน์ หนูเกลี้ยง ได้ 1,416 คะแนน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง

Related posts