เรือนจำกลางชลบุรี จัดพิธีไหว้ครู-มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ (20 มิ.ย.67) ที่เรือนจำกลางชลบุรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครู อาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง นางนิตยา เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์ (ชลบุรี) นายสมหวัง ถนอมชาติ ประธานหลักสูตรสัคคสาสมาธิและจุลลสาสมาธิ จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางชลบุรี เข้าร่วมพิธี

นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี กล่าวว่า เรือนจำกลางชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่จะเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ ทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ต้องโทษในเรือนจำ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยการศึกษา และการพัฒนาจิตใจ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีภายหลังพ้นโทษต่อไป จึงได้มีการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง วิทยาลัยศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์ (ชลบุรี) หลักสูตรสัคคสาสมาธิและจุลลสาสมาธิ จังหวัดชลบุรี จัดการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางชลบุรีได้ศึกษายกระดับเป็นช่างฝีมือ เพื่อนำความรู้ทั้งหลายไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 1,431 คน โดย แบ่งเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 158 คน ผู้สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช./ปวส. จำนวน 89 คน ผู้สำเร็จหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น 40 ชั่วโมงของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง จำนวน 964 คน และผู้สำเร็จโครงการอบรมพัฒนาจิตใจ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) จำนวน 220 คน และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านบึง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังดีเด่น จำนวน 5 คน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ อีกด้วย

Related posts