“เรือนจำนนทบุรี” เปิดค่ายมวยต่อยอดสู่นักมวยอาชีพ

 

วันที่ 3 ก.พ.64 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ประจำปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีใจรักและมีความสามารถพิเศษด้านกีฬามวย ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพภายหลังพ้นโทษ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ สืบสานกีฬามวยให้คงอยู่คู่สังคมไทยได้เป็นอย่างดี โดยมีนางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึง การจัดโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ประจำปี 2564 ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีใจรักและมีความสามารถพิเศษด้านกีฬามวย ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพภายหลังพ้นโทษ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ สืบสานกีฬามวยให้คงอยู่คู่สังคมไทยได้เป็นอย่างดี

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม ควบคู่กับการควบคุมและแก้ไข โดยใช้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งกีฬาถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเล่นกีฬาเปรียบเสมือนการจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงที่มีทั้งความสุข สมหวัง ผิดหวัง มีทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ ที่ทุกคนต้องปรับตัวและยอมรับให้ได้ รวมถึงทักษะการวางแผน การเคารพในกฎและกติกา เช่นเดียวกับสังคมภายนอกที่มีกฎหมายเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือ กีฬาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ต่อไป

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า การเล่นกีฬา ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ โดยเฉพาะกีฬามวย ซึ่งเน้นการใช้ทักษะ ความสามารถเฉพาะตัว ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง จึงควรส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่มีความสนใจมีพรสวรรค์ มีความถนัด ได้ฝึกฝนและพัฒนาต่อยอด เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬามวยอาชีพ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ เรือนจำจังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง และเปิดค่ายมวยเรือนจำจังหวัดนนทบุรีขึ้น

ภายในงานซึ่งได้รับเกียรติจากนักมวยระดับโลก อาทิ พ.ต.สมจิตร จงจอหอ นักชกเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29, นายมนัส บุญจำนงค์ นักชกเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2004, ร.อ.แก้ว พงษ์ประยูร นักชกเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2012, ส.อ.วรพจน์ เพชรขุ้ม นักชกเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2004 และนายดาม ศรีจันทร์ ร่วมเปิดค่ายมวยดังกล่าว ซึ่งกีฬาชกมวยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่มีความสนใจและพรสวรรค์ ด้านกีฬามวย ได้รับการฝึกฝน พัฒนาต่อยอดทักษะฝีมือ ตลอดจนได้โชว์ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ มีทัศนคติที่ดี ทั้งต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำภายหลังพ้นโทษ

สำหรับในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังแล้ว ยังเป็นการเปิดค่ายมวยเรือนจำจังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องขอบคุณภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้โอกาส ให้การสนับสนุนด้านการฝึกทักษะ กีฬามวยให้กับผู้ต้องขัง เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพ โดยคาดหวังว่าในอนาคต จะมีนักมวยมืออาชีพเกิดขึ้นภายในรั้วเรือนจำ และได้รับการให้โอกาสจากสังคมในการกลับตนเป็นคนดีในอนาคตต่อไป

Related posts