อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย

 

วันนี้ (25 ก.พ.64) เวลา 11.00 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย โดยมี นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้พิพากษาสมทบ ร่วมงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพฯ

นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวว่า การเปิด “ศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย” จัดตั้งขึ้น เพื่อติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและผ่านกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวครบถ้วนแล้ว ให้มีความประพฤติที่ดี กลับตนเป็นคนดี มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำอีก โดยจัดให้มีการรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและติดตามผลการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชน ผู้เสียหาย และครอบครัว ให้พัฒนาในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ที่ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค และสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหาย และสอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการอำนวยความยุติธรรมและพัฒนากลไกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ให้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่เด็ก เยาวชน ผู้เสียหาย และครอบครัว ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โดยมีมาตรฐานสากลภายใต้หลักนิติธรรม และยังเป็นโครงการ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบภายหลังกระทำความผิด เพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจร

ด้าน นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ และผู้พิพากษาสมทบที่อุทิศตน อุทิศเวลา ในการช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชน ให้สามารถกลับตนเป็นคนดีได้ด้วยกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ จึงทำให้โครงการฯ เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป

Related posts