รอง ผอ.ศรชล. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2 ปี’64

 

วันนี้ (5 เม.ย.64) พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออทภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประกอบด้วย อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

โดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ในวันนี้ มีสาระสำคัญ คือ การสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และส่งผลกระทบด้านความมั่นคง ซึ่ง ศรชล. ได้ดำเนินการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ทั้ง ศรชล.ภาคต่าง ๆ /ศรชล.จังหวัด หน่วยงานระดับจังหวัดของ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ เพื่อสนธิกำลังสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตามแนวเขตทางทะเลพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน การรายงานผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งกรณีคอกหอย อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง ศรชล.ภาค 2 จะสามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ในวันที่ 18 เมษายน 2564 นี้ รวมถึงการรายงานสถานการณ์ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย บริเวณปากแม่น้ำบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อยกระดับ ศรชล. ในการเป็น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค (มวก.ศรชล.ภาค) /การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักรู้ของ ศรชล. เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานของ ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานหลักของ ศรชล.

โดยกำหนดสถานการณ์การฝึก 2 หัวข้อการฝึก ดังนี้

– การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid-19

– การฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเพื่อให้เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานร่วมกัน บริเวณหาดไม้ขาว ประกอบด้วย การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid-19 และการฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ ศรชล. ต่อไป

Related posts