มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทุ่มงบ 3.8 ล้าน แจกถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 รวม 10 จังหวัด

 

ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 7 เม.ย.64 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพบรรจุหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช และน้ำพริก แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี สมุทรสงคราม ระยอง กาญจนบุรี เชียงราย ตาก ตราด และเพชรบุรี รวม 9,500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

รวมทั้ง จัดหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เชียงราย ตาก และเพชรบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐ และสมาคม/มูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี พร้อมด้วย ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยในวันนี้ (7 เม.ย.64) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพบรรจุหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวม 500 ชุด พร้อมทั้งมอบหมายให้นายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยา โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ นิพันธวงศ์กร ประธานสหสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี และคณะเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินการดังกล่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ประสานหน่วยงานรัฐในพื้นที่แต่ละแห่ง และปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน “ด้านบรรเทาสาธารณภัย” โดยการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ด้านสังคมสงเคราะห์” โดยการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ “ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ

พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในปี 2564 นี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ยังคงน่าเป็นห่วง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท

## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง …แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##
# ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
# แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
# ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

Hits: 78

Related posts