กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ มอบยาฟาวิพิราเวียร์ พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ ในการมอบยา “ฟาวิพิราเวียร์” พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเรือนจำ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการ บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ยาพระราชทานแก่ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ จำนวน 30,000 เม็ด เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ภายในเรือนจำ โดยเฉพาะเรือนจำในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ พบผู้ต้องขังติดเชื้อจำนวน 15,953 คน อยู่ระหว่างการรักษา 14,348 คน จำนวน 19 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) ขึ้น เพื่อเฝ้าติดตาม ประเมินสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาอย่างทันที ตลอดจน ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์ ศบค.อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการสร้างโรงพยาบาลสนามทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อรองรับการตรวจของผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์จะนำยาพระราชทานที่ได้รับมอบนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป

ด้วยพระปณิธานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีพระประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมจากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน ประเทศไทย และมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่หลายจังหวัดนั้น ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งคำนึงถึงการช่วยชีวิตผู้ป่วยทุกคนภายในประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประชาชนชาวไทย

Hits: 70

Related posts