“ชำนาญ” อดีต ปธ.เเผนกคดีศาลฎีกา ยื่นร้อง ปปช. เอาผิด ก.ต.ศาลอุทธรณ์ ม.157

“ชำนาญ” อดีต ปธ.เเผนกคดีศาลฎีกา ยื่นร้อง ปปช. เอาผิด ก.ต.ศาลอุทธรณ์ ม.157 ทำผิดระเบียบฯ ใช้ไลน์ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ก.ต.คนนอก

ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ อดีต ปธ.แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ยื่นคำร้องถึงประธานคณะกรรมการปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร้องเรียนการกระทำของเจ้าพนักงานรัฐหนังสือ ลงวันที่ 9 มิ.ย. ความว่า

สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.คนนอก) ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ลงวันที่ 23 ธ.ค.2563 โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 4 คน ได้แก่ หมายเลข 1.นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช 2.นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา 3.ศ. ดร. ไผทชิต เอกจริยกร และ 4.นายจำนง เฉลิมฉัตร

ซึ่งต่อมาผลการลงคะแนนปรากฏว่าหมายเลข 3ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกรและหมายเลข 4.นายจำนง เฉลิมฉัตร เป็นผู้ได้รับการเลือกในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น ห้ามมิให้มีการหาเสียงโดย พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2553 มาตรา 17 วรรคสี่บัญญัติว่า

“ให้ถือว่าการกระทำใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงเพื่อให้ข้าราชการตุลาการลงคะแนนหรืองดเว้นลงคะแนนเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการใด ๆ เป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ” อันมีผลกระทบต่อการพิจารณาโยกย้ายแต่งตั้งการเลื่อนตำแหน่งและวินัยของข้าราชการตุลาการตามมาตรา 17 และมาตรา 62

แต่ปรากฏว่าในการเลือก ก.ต. บุคคลภายนอกครั้งนี้ มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว โดยการโพสต์ข้อความลงในแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มต่างๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำใดๆ อันมีลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้ใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งและงดเว้นลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง โดยปรากฏว่ามีแอปพลิเคชั่นไลน์หนึ่ง ซึ่งมีผู้พิพากษาเป็นสมาชิกมากกว่า 1,000 คนชื่อ “สภาตุลาการ” มีผู้ใช้ชื่อโปรไฟล์ว่า “j29 Anuruk” อยู่ในกลุ่มไลน์ดังกล่าวด้วย และมีการกระทำในลักษณะเป็นการหาเสียงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ

โดยผู้ใช้ไลน์ดังกล่าว เป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิขั้นศาลอุทธรณ์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและลงโทษผู้กระทำผิดข้อห้ามของกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการตุลาการแล้วในการเลือก ก.ต.ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหน้าที่และอำนาจโดยตรงของตุลาการท่านนั้น ซึ่งเป็น ก.ต. ในขณะนั้นในการที่จะดูแลกระบวนการในการเลือก ก.ต.คนนอก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนและวินิจฉัยชี้ขาดคุณสมบัติของผู้สมัคร

ดังนั้นการห้ามหาเสียงหรืออาศัยผู้อื่นหาเสียงย่อมอาจมีผลทำให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติและอาจทำให้กระบวนการในการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หากพิจารณาได้ความว่ามีการหาเสียงในการเลือกครั้งนั้นซึ่งเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และบุคคลที่จะต้องทำการวินิจฉัยว่ากระบวนการในการเลือก ก.ต. และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเลือกขัดต่อข้อ 29 วรรคสองของข้อบังคับของประธานศาลฎีกาก็คือ ก.ต. ตามที่พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มาตรา 37 วรรคสามกำหนดหน้าที่และอำนาจไว้

การกระทำของบุคคลดังกล่าวซึ่งนอกจากจะเป็นผู้พิพากษาที่จะต้องปฏิบัติตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมแล้วยังเป็น ก.ต. ซึ่งเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และเป็น “เจ้าพนักงานของรัฐ” แต่กลับปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยไม่ตักเตือนหรือดำเนินการทางวินัยแก่บุคคลในไลน์กลุ่มดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยกระทำผิดวินัยเสียเองโดยการหาเสียงให้แก่ผู้สมัครหมายเลข 3 และหมายเลข 4 ซึ่งเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้สมัครรายอื่นเพราะจะเป็นการทำให้ผู้สมัครหมายเลข 1 และหมายเลข 2 เสียเปรียบ

เหตุสำคัญดังกล่าว จึงจำเป็นต้องป้องกันและปราบปรามมิให้มีการกระทำเช่นนี้จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมาย

นายชำนาญ ยังได้เเนบเอกสารหลักฐานเป็น สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมหลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเลือกกรรมการหรืออนุกรรมการใดๆ, สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมสำเนาประกาศ ก.ต. เรื่องแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมในการหาเสียง, เอกสารจากหน้าจอไลน์จำนวน 69 เเผ่น, เอกสารจากหน้าจอไลน์แสดงการโพสต์ข้อความของผู้ใช้ชื่อโปรไฟล์ไลน์ว่า j29 Anuruk จำนวน 11 แผ่น, เอกสารจากหน้าจอไลน์กลุ่มต่างๆ ที่มีบุคคลอื่นโพสต์ข้อความอันเข้าลักษณะเป็นการหาเสียงให้แก่ผู้สมัคร ก.ต. จำนวน 19 แผ่น ประกอบคำร้องด้วย

Hits: 69

Related posts