ก.ต. เคาะแล้ว “ปิยกุล บุญเพิ่ม” นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 มีผล 1 ต.ค.นี้

 

ที่ประชุม ก.ต.ศาลยุติธรรม เห็นชอบ “นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม” ประธานศาลอุทธรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 มีผล 1 ต.ค.นี้

วันนี้ (21 ก.ค.64) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได้ประชุมครั้งที่ 17/2564 ซึ่งวาระสำคัญคือการลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 เนื่องจาก นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา คนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในภารกิจของสายการบริหารในวันที่ 30 ก.ย.64 เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย

โดยการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกา จะพิจารณารายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโสซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติความเหมาะสมตามบัญชีที่มีการเสนอจากอนุกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรม หรือ อ.ก.ต.

ซึ่งที่ประชุม ก.ต.วันนี้ มีมติเห็นชอบให้ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 47 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป โดยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ประวัติ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 เกิดวันที่ 28 ต.ค.2499 ปัจจุบันอายุ 64 ปี

จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
– หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
– นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับประวัติการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ได้แก่
– ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ต.ค.62
– ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ต.ค.60
– ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ต.ค.58

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ได้แก่
– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธ.ค.46
– มหาวชิรมงกุฎ วันที่ 5 ธ.ค.43

Related posts