“ราชทัณฑ์” เปิดอบรมโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 3/1

 

ราชทัณฑ์พร้อมใจทั่วประเทศ จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 3/1

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ส.ค.64 ที่กรมราชทัณฑ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 3/1

โอกาสนี้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ได้กล่าวให้โอวาทการดำเนินงาน โดยมี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง พลโท สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง พร้อมด้วยคณะครูพาทำ ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ และผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ ร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีราชทัณฑ์ กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องราชทัณฑ์ โครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” จึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้ต้องขังซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับความรู้จากการอบรมในหลักสูตรปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาจริง สามารถนำองค์ความรู้ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อาจทำให้การใช้ชีวิตของผู้พ้นโทษยากลำบาก เพื่อสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเสมือนเป็นพื้นฐานการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืน

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 3/1 ถือเป็นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ลดโทษ และจะพ้นโทษในคราวเดียวกัน ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศที่มี ความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ และปล่อยตัวในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ 137 แห่ง เป็นนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3/1จำนวน 12,799 คน และจะมีผู้เข้าอบรมอีกทั้งหมด 8 รุ่น รูปแบบการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16 – 29 สิงหาคม 2564 และมีพิธีปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ในการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ด้วยการ “ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา” ผสานกับการเรียนรู้จากวิทยากร “ครูพาทำ” และผู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ มาร่วมถ่ายทอดหลักการทำการเกษตรที่ถูกต้องให้เห็นผลเป็นรูปธรรม นำไปปรับใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการการคิด (Mindset) พัฒนาจิตใจ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้มีวินัย มีความรักต่อตนเองและผู้อื่น มีความสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี

Hits: 56

Related posts