ผบ.ทร. ประชุม นขต.ทร. ชื่นชม “ทัพเรือ” คว้าอันดับ 1 คุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้ (31 ส.ค.64) กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มีการตรวจ ATK เพื่อทำการคัดกรองผู้เข้าประชุม ก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ในช่วงแรก ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ ได้คะแนนเป็นลำดับ 1 คือ 97.69 ในขณะที่ลำดับที่ 2 และ 3 คือกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยคะแนน 97.22 และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้คะแนน 96.55 ตามลำดับ

 

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ หัวข้อสำคัญที่ ได้มีการชี้แจงในที่ประชุม คือ การสร้างความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data ของกองทัพเรือในอนาคต และโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวต่อไปว่า ในช่วง หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบรางวัลประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยระดับกองทัพเรือ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ ดำเนินการเรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือทางบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง โดยได้มอบหมายให้ พลเอกสมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ นอกจากนั้นแล้วยัง ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่หน่วยรับตรวจจาก กรมจเรทหารเรือ ที่มีผลการตรวจดีเด่น ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งประเภทตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ พลเรือโท ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ กรมอู่ทหารเรือ

 

กลุ่มที่ 2 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ พลเรือตรี – นาวาเอก (พิเศษ) ชนะเลิศ ได้แก่ กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง​

 

กลุ่มที่ 3 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ นาวาเอก – นาวาโท ชนะเลิศ ได้แก่ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน​

 

กลุ่มที่ 4 การตรวจพิเศษหน่วยเฉพาะกิจ ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี

 

กลุ่มที่ 5 การตรวจตามปกติ/การตรวจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ชนะเลิศ ได้แก่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

 

Hits: 87

Related posts